Монголын Аутизмын Холбоо

Монголын Аутизмын Холбоо нь Монголд байгаа аутизмтай хүмүүс, тэдний гэр бүлүүдэд туслах зорилгоор аутизмтай хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн санаачлагаар байгуулагдсан ТББ юм.

Aутизмын тухай ойголтыг дэлгэрүүлэх, эерэг хандлагыг нийгэмд бий болгох

Аутизмын эрт оношлогоо илрүүлэлтийг сайжруулах, эрт үеийн сургалт, засал, оролцоог нэмэгдүүлэх

Аутизмтай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах

Аутизмтай хүүхэд, насанд хүрсэн хүн бүрийн боловсролын хүртээмжийг сайжруулах (тэгш хамруулах, тусгай сургалт)

Олон нийт, багш, эмч мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтуудыг зохион байгуулж, аутизмтай хүүхдүүдтэй харилцах арга зүй, тэдэнтэй ажиллах арга барил зөвлөгөө өгөх

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулах

Сургалт хийх, мэдээлэл өгөх, эх сурвалж хэрэглэгдэхүүнээр хангах, зөвөлгөө өгөх зэргээр эцэг эхчүүдийг дэмжих

Төрийн ба төрийн бус байгууллагуудтай дээрх зорилтуудаа хэрэгжүүлэхдээ хамтран ажиллах

Олон улсын шилдэг тэргүүн туршлагыг Монголд нэвтрүүлэн нутагшуулахын тулд гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Бидэнтэй холбоо барих

+(976) 99999999
autismassociationmongolia@gmail.com
Autism Association of Mongolia / Монголын Аутизмын Холбоо

Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, Дунд голын гудамж, 30А байр, 32 тоот (19-ын Үйлчилгээний төвийн замын хойд талд)