Author - IPEWybgCik

Ойлголтын зөрүү

Аутизмыг зарим эх сурвалжид “XXI зууны тахал” гэж нэрлэсэн нь бий. Халдвартай, аминд халтай гэдэг утгаар биш, харин бүрэн судлагдаагүй, эмчлэхэд тохирсон орчин бүрдүүлэхэд хүндрэлтэй, тархалтын цар хүрээ өргөжиж байгаагаар нь тэгж нэрлэхэд тохирч байсан хэрэг. Дэлхийн нийт хүүхдийн 1 хувь нь аутизмтай гэсэн статистик бий. Олон улсад эмчилгээний бүү хэл оношилгооны арга зүй нь бүрэн боловсруулагдаагүй хэвээр, мэргэжилтнүүд...