As One Төсөл


As One Prject JCI Ulaanbaatar 2020 TEAM

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ХУРААНГУЙ

JCI Улаанбаатар салбар байгууллага 2020 онд эерэг өөрчлөлт бүтээх хөгжлийн боломжийг залуучуудад олгох зорилгоор “AS ONE” төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төсөл нийгэмд бидний адил ажиллаж, амьдарч байгаа аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүмүүс, тэдний гаргаж буй үйлдэл, хандлагыг эерэгээр хүлээн авч сурах, тусалж дэмжих, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, олон нийтэд зөвөөр ойлгуулах, бие биенээ гэсэн хүнлэг хандлагыг төлөвшүүлэх чухал ач холбогдолтой.

Харилцааны эмгэгтэй, тусгай хэрэгцээт хүүхэд залуусын байр суурийг нийгэмд эерэгээр таниулах, эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох орчин нөхцлийг бүрдүүлэх мөн  тэдгээр нийгмийн бүлгийг ирээдүйд нийгэмд  эзлэх байр суурьтай болгох, хүмүүнлэг нийгмийг бий болгох гол зорилготой.

Энэхүү төсөл нийгэмд бидний адил ажиллаж, амьдарч байгаа аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүмүүс, тэдний гаргажбуйүйлдэл, хандлагыг эерэгээр хүлээн авч сурах, тусалж дэмжих, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, олон нийтэд зөвөөр ойлгуулах, бие биенээ гэсэн хүнлэг хандлагыг төлөвшүүлэх чухал ач холбогдолтой.

Төслийн зорилго, зорилт

Харилцааны эмгэгтэй, тусгай хэрэгцээт хүүхэд залуусын байр суурийг нийгэмд эерэгээр таниулах, эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох орчин нөхцлийг бүрдүүлэх мөн  тэдгээр нийгмийн бүлгийг ирээдүйд нийгэмд  эзлэх байр суурьтай болгох, хүмүүнлэг нийгмийг бий болгох гол зорилготой.

Энэхүү төсөл нийгэмд бидний адил ажиллаж, амьдарч байгаа аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүмүүс, тэдний гаргаж буй үйлдэл, хандлагыг эерэгээр хүлээн авч сурах, тусалж дэмжих, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, олон нийтэд зөвөөр ойлгуулах, бие биенээ гэсэн хүнлэг хандлагыг төлөвшүүлэх чухал ач холбогдолтой.

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

JCI ULAANBAATAR салбар нь НҮБ-ээс тодорхойлогдсон 17 тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хүрээнд нийцүүлэнхөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх үүднээс аутизмын эмгэгийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагууд болон энэ чиглэлд хамтран ажиллах сонирхолтой бизнесийн байгууллагуудтай хамтран дараах нэгдмэл зарчмыг баримтлан төслийг хэрэгжүүлнэ.

JCI Ulaanbaatar

Facebook: JCI Ulaanbaatar

Email: jciulaanbaatar@gmail.com


JCI Mission, Vision, Value

MISSION

ЭЕРЭГ ӨӨРЧЛӨЛТ БҮТЭЭХ ХӨГЖЛИЙН БОЛОМЖЫГ ЗАЛУУЧУУДАД ОЛГОХ

Нийгэмд бидний нэгэн адил амьдарч байгаа залуучууд, эцэг эхчүүд бид бусдынхаа үр хүүхдийн гаргаж буй зан авир, үйлдэл хандлагыг эерэгээр хүлээн авч сурах, тусалж байх, ялгаварлан гадуурхах хуучинсаг бодол, санаанаасаа өөрчлөгдөх, хүүхдүүддээ ч мөн ойлгуулах хэрэгтэй. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, social promotionуудаар тэдэнд энэ сэдлийг төрүүлэх, татан оролцуулах, гишүүд, залуус маань өөрсдөө оролцсоноороо илүү хүнлэг, бусдыгаа гэх сэтгэлийг, бие биенээ илүү ойлгох, хүндлэх сэтгэл, хандлагыг төлөвшүүлэх болно.

VISION

ИДЭВХТЭЙ ЗАЛУУ ИРГЭДИЙН ДЭЛХИЙД ТЭРГҮҮЛЭГЧ СҮЛЖЭЭ БАЙХ

Төслийн үйл ажиллагаанд залуусыг татан оролцуулж, нийгэмд үзүүлэх эерэг нөлөөллийн хэмжээг ихэсгэх, хүчээ, дуу хоолойгоо нэгтгэх уриалга явуулах, тусламж хэрэгцээтэй нэгэндээ тусалж байх  идэвхтэй залуусыг JCI байгууллагад элсэн оруулах, идэвхтэй иргэн байхад боломжуудыг бий болгож өгөх, гишүүдийн идэвхтэй оролцуулах, ГИШҮҮДИЙН ОРОЛЦОО, ГИШҮҮҮДИЙН ҮҮРЭГ тодорхой тусгаж өгнө.

VALUE

STRATEGY

Oролцогч талуудын оролцоо өргөн байлгах, сонирхлын бүлгүүдийг хүсэлт сониролд нийцсэн, төр, хувийн хэвшил, нийгмийн байгууллагуудын эргэх холбоог бий болгосон, урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжих зндсэн зарчмын баримтлах болно.

As One төслийн баг

Төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга

Төслийн хэрэгжүүлэлт